Професионална автобиография
на
Юри Тодоров

 

 

  

Служебен адрес

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, катедра „Архивистика и методика на обучението по история”

бул. „Цар Освободител” № 15

София 1504

сл. тел. (02) 9308-279

todorov@clio.uni-sofia.bg

http://yuritodorov.eu

 

 

Образование

·  1980 – 1984 докторантура – Технически университет Дрезден, Германия, секция Информационна техника, придобита степен: доктор-инженер.

·  1975 – 1979 висше образование – Технически университет Дрезден, Германия, секция Информационна техника, придобита степен: дипл. инженер.

·  1973 средно образование – матура Андреас Гимназия - Берлин, Германия.

 

Професионално развитие

·  1985 – 1986 научен сътрудник, Биологически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

·  1986 – 1995 г. гл. асистент, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

·  1995 – 2012 г. – доцент, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

·  2012 г. до сега – професор, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

·  2007 г. – 2015 г. – ръководител катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

 

Научно развитие 

·  1984 г. – Защита на дисертация и придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност „Теория на системите”, легализирана от ВАК в научна специалност 02.05.05 „Изчислителна техника”.

·  1991 г. – Специализация по Дидактика на историята в Университета „Фридрих Александър”,  Ерланген – Нюрнберг, Германия.

·  1995 г. – Хабилитация за доцент по научна специалност 05.07.03 „Методика на обучението” (Количествени методи в историята и дидактиката), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

·  2012 г. – академична длъжност професор в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението – аудиовизуални и информационни технологии в обучението

 

Ръководени занятия по учебни дисциплини:

В Югозападния университет „Неофит Рилски”:

·       Количествени методи в историята – 1992/1993 г. - лекции

·       Информатика и математически методи в историята – 1993 – 1995 г. - лекции

Във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”:

·       Аудиовизуални и информационни технологии в обучението 2000 – 2004 г. - лекции

В Софийския университет „Св. Климент Охридски”

·       Информатика и математически методи в историята – упражнения 1986 – 1994 г.

·       Учебна техника - лекции, упражнения 1986 – 1997 г.

·       Количествени методи в педагогиката – лекции 1991 – 1995 г.

·       Количествени методи и информатика в историята – лекции 1995 – 1999 г.

Актуални лекционни курсове:

Бакалавърски курсове:

·  Аудиовизуални и информационни технологии в обучението,

·  Историческа информатика,

·  Информационни технологии в архивите,

·  Електронни документи и архиви

·  Дигитализация на културно-историческото наследство

Курсове в магистърска степен:

·  Архиви и информатика

·  Информационни технологии в музеите

·  Емпирични методи в дидактиката на историята

·  Обработка и анализ на данни от емпирични изследвания

·  Информационни технологии в социалните изследвания

Докторантски минимум:

·  Информационни ресурси в областта на историята

 

Публикации

 

Общо 77 заглавия, от които

·  5 монографии

·  1 електронен лекционен курс

·  4 сборника (научен редактор)

·  4 учебни пособия

·  2 студии

·  30 статии

 

Участие в научни форуми

·  31 научни конференции и семинари

 

Участие в научно-изследователски

проекти и договори:

 

·  Участие в научноизследователски проект към Националния фонд за научни изследвания (Изследване на промените в историческото съзнание на съвременните поколения в България, 1996 – 1997 г.)

·  Участие в научния колектив за разработване на тестовете за приемен изпит за кандидатстване след седми клас към МОН, 1998 - 1999 г.

·  Участие в проект към Националния фонд за научни изследвания (Кодирани знания за лечение върху археологически фигури, открити на територията на България (7 хил. пр.н.е. - 10 в.), 2000-2004 г.

·  Научен ръководител на проекти към Научноизследователския сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Създаване и поддържане на електронна система за обучение и семинарен контрол на студентите бакалаври от специалност Архивистика и документалистика на Исторически факултет), 2007 – 2011 г.

·  Участие в организацията и провеждането на Националния дидактически семинар по проблемите на историческото образование – Варна, Китен – 1995 – 2015 г.

·  Участие като рецензент на стандартите за вътрешно оценяване КОО „Обществени науки“ към проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз BG 051PO001/3.2-01: „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Р България“ (2010 - 2011 г.)

·  Участие като експерт към проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз BG051PO002/11/1.3-06: „Разработване, внедряване и оценка на въздействието  на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви“ (2012 – 2013 г.)

·  Ръководител на проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз BG051PO001-4.3.04-0038: Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение (2012 - 2014).

 

Научен консултант на докторанти

·  Докторант – Николай Ангелов Нанев; тема на дисертацията: „Аудиовизуалният архив на БНТ – информационни и извороведски аспекти”, 2001 г.

 

Членство в авторитетни организации

·   От 1991 г. – Съюз на преводачите в България – секция Научна и техническа литература.

Езици:

немски, английски, руски

 

 

София, декември 2016 г. 

back