Юри Тодоров,     К Л И О М Е Т Р И Я
Книгата представя основните методи за количествен анализ в областта на историческите изследвания. Клиометрията е понятие, което обичайно се свързва с икономическата история. Наименованието е подходящо за всички измервания, с които си служи историческата наука и дидактиката на историята. Това би подбудило интереса на тези, които търсят нови решения чрез прилагане на интердисциплинарни методи. Не става дума само за статистика, дори с намерението тази материя да бъде направена достъпна за непрофесионалисти. Основната цел е популяризиране на методите за измерване, квантифициране в историята и хуманитаристиката въобще, посочване на подходящите области за приложение на този подход.
Обвързването на квантификацията, на количествените анализи в науката история с тези от областта на историко-дидактическата емпирика не е случайно. Именно по този път - чрез дидактическия тест по история и анкетите за изследване на историческото съзнание, може да се провери, до каква степен историческите знания и нагласите, отношенията към проблемите от нашето минало са залегнали в общественото съзнание.
Книгата представлява интерес за специалисти и студенти по история, за настоящи и бъдещи учители.

2000
c/o Jusautor, Sofia
ISBN 954-9536-21-1

 

Съдържание

ГЛАВА І
История и количествени анализи

1. Количествени методи в обществознанието - статистика, клиометрия
2. Стъпки в развитието на количествената история
3. Приложение на количествените методи в  историческите изследвания
4. Основни етапи на количествените проучвания
5. Принципът за формализация на изследването
6. Исторически извори и електронни документи
Логическа форма на машиночитаемия материал
Физическа форма на електронния документ
7. Реализация на количествените проучвания
Принципна схема на провеждане
Извадки и генерални съвкупности
8. За надеждността на данните
ГЛАВА ІІ
Количествено описание и анализиране на данни
1. Класифициране на исторически данни
2. Скали за измерване
3. Групиране на количествени данни
Честотни разпределения
Таблици
4. Графичнен анализ
5. Обобщаващи показатели
Измерители на централната тенденция
Измерители на разсейването
Какъв показател да използваме?
6. Зависимости между признаци
Установяване и доказване на зависимостта между исторически процеси
Коефициент на контингенция
Корелационен коефициент r
Форма на корелационната зависимост
7. Динамичен анализ
Представяне на хронологични данни
Коефициент на растеж
Тренд (тенденция на развитие)
Регулярни флуктуации в хронологични редици
8. Индексен анализ
Индекси и относителни дялове в икономическата история
Индекси в политическата история
9. Кластърен анализ
Кластеризация при метрични величини
Кластърен анализ за номинално скалирани признаци
10. Теоретични разпределения и случайни променливи
ГЛАВА III
Дидактическите тестове в обучението по история
1. Емпириката в дидактиката на историята
2. Видове дидактически тестове и приложение
Дидактически тестове с въпроси с избираем отговор
Дидактически тестове с въпроси със свободен отговор
3. За някои проблеми на историко-дидактическата тестология
Конструкция на дидактическия тест
Основни аспекти на измерването с помощта на  дидактически тест
4. Количествен анализ на тестовите резултати
Оценяване на тестовите айтеми
Оценяване на постиженията на учениците
Качествени критерии за дидактическите тестове
Анализ на разпределението
Анализ на тестовите единици
Анализ на надеждността на теста
Стандартна грешка на измерването
5. Тестови скали
Процентни рангови норми
Т-скали (скали на Торндайк)
ГЛАВА IV
Количествени методи и историческо съзнание
1. Измерване на историческото съзнание
2. Методи и инструменти на проучването
3. Анкети за изследване на историческото съзнание
4. Конструкция на анкетния въпросник
5. Количествен анализ на емпиричните данни
6. Първото общоевропейско изследване на историческото съзнание
7. Изследване на историческото съзнание на младежта в България, 1996 - 1997 г.
Анкетиране
Анкетната карта
Представяне на данните и обсъждане на резултатите
Перспективите на количествения подход в историята

ПРИЛОЖЕНИЯ
Променливи и кодове от изследването на историческото съзнание
Честотни разпределения на променливите от изследването на историческото съзнание
Факторен анализ на твърдения от изследването на историческото съзнание
БИБЛИОГРАФИЯ

Количествени методи в историята
Емпирични методи в дидактиката на историята
ИНДЕКС


                                                                          back