Юри Тодоров
Информационни технологии в образованието
 

Представени са основите на информационните технологии, полезни при работата на настоящи и бъдещи учители, но и на специалисти от всички хуманитарни дисциплини.
На базата на основните понятия в информатиката читателят ще бъде запознат с операционните системи, по-подробно с операционната система Windows, компютърната текстообработка, работата с електронни таблици и бази от данни. Особено място се отделя на работата с Интернет и различните възможности, които предлага информационните магистрали. Особено полезни за учителите ще бъдат мултимедията и глобалната комуникация. Отчитат се съвременните изисквания и приложения на информационните технологии в образованието, на които е посветена отделна глава в книгата.

Юри Тодоров Тодоров
"Веда Словена - ЖГ" 
София - 2000
ISBN 954-8510-05-7
 

Съдържание

І Въведение
ІІ Основни понятия
Информатика и информационни технологии
Информация - понятие
Информационни дейности
Величини и данни
Информационни структури
Езици
Кодове
Модели
Управление
Система
Алгоритми
Алгоритми на обучаващи програми
ІІІ Компютри и мултимедия
Понятие за мултимедия
История на мултимедията
Компактдисковете - носители за мултимедийните продукти
Мултимедиен компютър
Мултимедийни продукти
Мултимедийни презентации
ІV Операционни системи
Какво представляват операционните системи
Съхранение на информация в компютърни системи
Операционна система WINDOWS
Какво представлява Windows
Стартиране  на Windows
Първи стъпки в Windows
Основните елементи на Windows
Обмен на информация под Windows
Програми за управление на файлове Explorer и My Computer
Индивидуализиране на Windows
Някои подробности около Windows
V Компютърна ТЕКСТООБРАБОТКА
Основи на компютърната текстообработка
Структура на компютърния текст
Оптично разпознаване на текст
Текстообработка с Word for Windows
Работна област и елементи
Работа с документ, отваряне и запазване
Работа с текста
Форматиране
Определяне вида на страницата
Постоянни заглавия
Позиционни рамки
Бележки под линия и в края на текста
Шаблони
Работа в режим проектиране на документа
Номериране и изброяване
Списъци
Отпечатване
Функции за автоматична корекция в word
Таблици
Графики в Word
Диаграми с ms-graph
VІ Работа с електронни таблици
Общи сведения
Организация на работата с EXCEL
Прозорци в EXCEL
Работна папка
Видове таблични документи
Въвеждане и редактиране на данни
Въвеждане на текст
Въвеждане на числа
Въвеждане на формули
Създаване на файл
Форматиране на таблици
VІІ Бази от данни
Общи сведения
Модели на данните в СУБД
Системи за бюротика
СУБД Access for Windows
Обектите на Access
Проектиране на таблица
Конструиране на базата данни
Запитвания
Формуляри
Отчети
Макроси
Програмиране в Access
VІІІ РАБОТА С ИНТЕРНЕТ
История на развитие и структура
Основни и често използвани понятия
TCP/IP протокол в Интернет
Първи стъпки
Стартиране на Netscape Navigator
Структура на Web документите
Малко повече за URL
Търсене на информация
Търсене във Web документи
Търсене на информация във Web
Прехвърляне на информация от Интернет
Записване на текст
Записване на изображения
Разпечатване на документи от Web
Записване на файлове от Web
Средства за сигурност в Интернет
Шифриране на информация във Web
Анонимност в Интернет
Електронна поща
Предназначение и принцип на действие
Електронна поща с Netscape
Достъп до файлове чрез FTP
IRC (chat)
Музикални записи във формат MP3
Създаване на Интернет - страници
Какво е домашна страница?
Работа с Netscape Composer
Електронни публикации в Интернет
ІХ Компютър и образование
Ще навлезе ли Интернет в класните стаи?
IX Информационни технологии за обучение
Автоматизирани системи за обучение
Учебни имитационни модели (компютърна симулация)
Учебни компютърни игри
Обслужващи програми
Х Приложения
1 Речник
2 Библиография
 


                                                                       back