Юри Тодоров,     Аудиовизуални и информационни технологии в образованието

В първо издание е реализирано намерението за систематизиране на основните теми и акценти от лекционния курс. На базата на традиционните средства за онагледяване се определят методи и технологии за работа в клас със звукови, образни, филмови и видео демонстрации. Обръща се внимание на методическата постройка на урока с аудиовизуално онагледяване, на работата, устройството и функционирането на методическия кабинет. Мултимедията, програмираното обучение и ползването на интернет ресурси за целите на преподаването са следващите основни теми. Уеббазираното обучение представя актуално направление за работа в клас с голям педагогически потенциал. Актуалността на проблема се доказва от практикуваните днес методи, станали неразделна част от съвременното обучение.

Представя се по-подробно работата с програмния продукт Пауърпойнт за изготвяне на презентации. Книгата включва и примерни практически задачи по основните теми както и подробна библиография. Към момента на публикуване книгата представя новите тенденции за използване на аудиовизуални и информационни технологии в образованието.

"Веда Словена - ЖГ", С. 2004 г. 187 с. ISBN 954-8510-86-3

 


                                                                          back