Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Философски факултет

ПРОГРАМА
по
"Аудиовизуални и информационни технологии в образованието"

седмичен хорариум: 1 + 0
семестър: VIII
вид обучение: р

Анотация:
Курсът е задължителен за придобиване на учителска правоспособност и има за цел да запознае студентите с инструментариума, който се използва за аудиовизуални презентации в училище. Обръща се особено внимание и на извънучилищните електронни медии, на компютърните методи и програмираното обучение. Изготвянето на дидактически материали за аудиовизуален наглед, начинът на тяхното представяне в училище, приложението на емпиричните методи във философията и психологията във връзка с информационните технологии образуват основен акцент в дисциплината.
Приложение намират методи за обективно измерване и оценяване на знанията чрез дидактически тестове. Тестовете констатират също така качеството на преподаването, на учебните програми, определят учебната мотивация на учениците; в този смисъл дават теоретичните постановки за приложение на информационни технологии в образованието. Изследването на рецептивни процеси, нагласи и отношения с използване на анкетния метод определя следващия кръг от проблеми, които се подпомагат при използване на информационни технологии.

Учебно съдържание:
Лекции
1. Традиционни аудиовизуални технологии
1.1. Обикновени аудиовизуални средства и дидактически материали, видове и класификация според предназначение, конструкция и форма. - 1 ч.
1.2. Светлинни (екранни) средства и дидактически материали за статична прожекция. Видове статична прожекция. Технология на визуалния наглед. - 1 ч.
1.3. Технологии и дидактически материали за звуково онагледяване. Устни анкети и интервюта - приложение в учебната практика. - 1 ч.
1.4. Кинопрожекцията в урока по философия. Дидактически материали за динамична прожекция, видове, приложение. Учебни кинофилми. - 1 ч.
2. Съвременни аудиовизуални технологии в образованието
2.1. Видео-методи - средство за научно изследване и дидактически материал. - 1 ч.
2.2. Видеокомпютърни системи, програмирано обучение. - 1 ч.
2.3. Мултимедия. Дидактически материали и средства за самоподготовка на CD-ROM. Енциклопедии, хронологии и визуални албуми. - 1 ч.
3. Информационните технологии и дидактическите тестове по учебните предмети философия и психология
3.1. Констативна информационна функция на тестовете. Видове тестове и приложението им в учебната практика. - 1 ч.
3.2. Компютърен анализ на тестовите резултати. Качества на теста, надеждност и валидност. - 1 ч.
3.3. Методика на дидактическото тестиране и приложение в учебната практика. Изготвяне на писмени и електронни форми на тестови въпросници, инструкции и схеми за проверка на резултатите със средствата на информационните технологии. - 1ч.
4. Информационни технологии и анкетни методи

4.1. Принципна схема за провеждане на изследванията. Инструмент на изследването, качества на инструмента, валидност и надеждност. - 1 ч.
4.2. Фактори с обществена значимост, които оказват влияние върху формирането на нагласи и отношения. Анализ на резултатите от анкетни проучвания с помощта на компютърни програми. - 2 ч.
5. Методически кабинети. Роля и задачи на кабинета в информационния век, устройство, обзавеждане и поддържане. Комплексно използване на аудиовизуални и информационни технологии. - 2 ч.

Литература
основна:
1. Тодоров, Ю. Аудиовизуални и информационни технологии в образованието. Веда Словена, С. 2004 г.
2. Тодоров, Ю. Клиометрия. Парадигма, С. 2000 г.
3. Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. Веда Словена, С. 2000 г.
4. Тодоров, Ю. Количествени методи в историята и нейната дидактика. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1995 г.
5. Тодоров, Ю. Дидактиката на историята и обективизацията на обучението. История, 1994 г., кн. 4/5, с. 34-48.
6. Тодоров, Ю. Количествени методи за изследване на историческото съзнание. История, 1993 г. кн. 2, с. 33 - 46.
7. Чолаков, К. Учебна техника, С. 1981 г.
8. Манчев, Й. Учебна техника, С. 1985 г.
9. Ганев, С. А. Бъчваров. Ръководство за лабораторни упражнения по учебна техника. С. 1983 г.
10. Ганев, С. Ръководство за лабораторни упражнения по учебна техника. С. 1991 г.
11. Манчев, Й. Обучение и екран. С. 1988 г.
12. Райчева, Л. Монтажът в екранната публицистика, С. 1980 г.
13. Сачкова, Е. Касетни видеомагнетофони, С. 1989 г.
14. Желев, Г. Видеокомпютърни системи в образованието, С. 1988 г.
15. Радев, Е. (ред.) Информатика. Унив. изд. "Стопанство", С. 1995 г.
16. Мюлер, А. Мултимедия и компютри. "Техника", С. 1995 г.

допълнителна:
1. Бижков, Г. Теория и методика на дидактическите тестове, "Просвета", С. 1992 г.
2. Tilman, E. (Hg.). Neue Technologien, Filme, Videos und Publikationen fuer die politische Bildung. Bonn 1989.
3. Азълов, П., Ф. Златарова. Текстообработка. Просвета, С. 1994.
4. Азълов, П., П. Кунева. Бази от данни. Просвета, С. 1994.
5. Hutchinson/Sawyer. Computers, the User Perspektive. Irwin, Boston 1990.
6. Кафтанджиев, Х. Визуална комуникация. Изд. "Отворено общество", С. 1996 г.
7. Базили, К., К. Петенати. Виртуалната библиотека. Изд. "Отворено общество", С. 1994 г.
8. Алексиева, Е. Разработване на тестове за проверка и оценка на знания. ЦИУУ, С. 1994 г.

Преподавател: доц. д-р Юри Тодоров

back