Задания за писмена работа по “Количествени методи и информатика в историята
 • ЕСЕ
 • Примерни избираеми теми за съставяне на есе: Есето представлява лирична композиция с умерена дължина, която по един достъпен и обобщаващ начин разкрива виждането на автора върху избрана тема. Едно добро есе препредава личното отношение на автора към темата. Не е необходимо да се създават герои и чрез тях да се преразказва някакъв сюжет. Есето се обръща непосредствено към читателя, предлагайки гледището на автора за събития, хора, за живота въобще. Може да се дискутира, да се спори, да се разкриват емоции или просто да се занимава читателя.

  Темата е само предложение - авторът сам определя своя подход и направление в общо поставения проблем. Есето трябва да включва и научни елементи, т.е. да се придържа към принципа за научност. Цитатите да бъдат точни, т.е. да се отбелязват в кавички и с привеждане на първоизточника - автор, заглавие, издание, място на публикуване, година на публикуване, стр. Да не се конспектират публикациите, а де се наблегне върху личното становище, възгледи и опит на автора относно избраната тема.

  Литература:

  Статии от сборника "Историци за историята", съставител Мария Т о д о р о в а, Унив. издателство София 1988 г.

  Фернан Бродел: История и обществени науки. Дългосрочния период. стр. 172-193.

  Жак Льо Гоф: Новата история, стр. 228-255.

  Джон Тош, История чрез числа, стр. 289-304.

  Герхард Боц: Най-новата история - между квантификацията и "устната история", стр. 344-356.

  Лорънс Стоун: Възраждането на повествованието: размисли за новата и старата история, стр. 358-376.

  Луис Неймиър: Историята, стр. 136-144

  Александър Гершенкорн: Биографичните материали в икономическата история, стр. 305-320.

  Андре Бюргиер: Историческата антропология, стр. 321-342.

  * * *

  Тодоров, Ю. Количествени методи в историята и нейната дидактика. С. 1995

  Тодоров, Ю. Клиометрия. С. 2000

  Гацов, И. (съст.): Началото, Инфо-прес, С. 1994 г.

  Тодорова, Х.: Разкопки и проучвания, т.1 - 5, С. 1985 г.

  Миков, В.: Предисторически селища в и находки в България, С.

  Христов, Хр. (ред.): Из историята на стопанския живот в българските земи, изд. на БАН, С. 1984 г.

 • ТЪРСЕНЕ в WEB
 • Библиографията трябва да представя периодични публикации или монографии в областта на историята с конкретизация на темата по избор на съставителя. Описанието включва задължително:
  * * *

   

  back