Исторически факултет

Катедра "Архивистика и помощни исторически дисциплини"

ПРОГРАМА

по

"Историческа информатика (с практикум в Университетска библиотека)"

 

седмичен хорариум: 2 + 2 (практикум в Университетска библиотека - 15 ч.)

семестър: І

вид обучение: р, з

 

Анотация:

Курсът представлява част от специализиращата подготовка в бакалавърската степен за придобиване на професионална квалификация "историк". Целта на курса е да представи основни знания от областта на информационните технологии за историци и да въведе студентите в методологията и инструментариума на работа с електронни документи и данни при използване на съвременните средства за публикуване и комуникация. Предоставя се възможност за разширена работа с Интернет, за достъп до електронни ресурси, които са полезни за работа на историци – виртуални библиотеки и музеи, онлайн каталози и списания, указатели и машини за търсене. В теоретичната част от курса се обръща внимание на методите за провеждане на изследвания и анализи с помощта на информационни технологии, начините за представяне на данни и тяхното графично онагледяване, изготвянето и публикуването на материали в традиционен и електронен вид.

Практикумът в Университетска библиотека запознава студентите с традиционните и електронни средства за търсене на информация, изготвянето на библиографски и фактографски справки.

Учебно съдържание:

Лекции

1.      Основни понятия от Информатиката и Информационните технологии – предмет на изследване, понятие за информация, видове информация и информационни дейности, величини и данни, кодиране, модели, алгоритми – 2 ч.

2.      Операционни системи за персонални компютри – видове и предназначение, функциониране. Съхранение на информацията в компютърни системи – 2 ч.

3.      Електронни документи

3.1.   За ролята на електронните документ в информационния век – 1 ч.

3.2.   Основни понятия и нормативна уредба – 2 ч.

3.3.   Традиционни и електронни документи – предимства и недостатъци – 2 ч.

4.      Учреждение, делопроизводство, документооборот

4.1.   Електронни и традиционни форми за комуникация в децентрализирана информационна среда – 2 ч.

4.2.   Локални компютърни мрежи, функции и преднацначение – 2 ч.

4.3.   Проблеми във връзка с безопасността и защитата на информация – 2 ч.

5.      Бази от данни

5.1.   Информационни модели за бази от данни – 1 ч.

5.2.   Проектиране на бази данни, структуриране на информацията, редактиране и манипулиране на данните – 1 ч.

5.3.   Информационни запитвания, тезауруси, индексиране – 2 ч.

6.      Компютърни комуникации

6.1.   Интернет за историци, структура на глобалната мрежа, основни услуги в Интернет и възможности за използване – 2 ч.

6.2.   Средства за търсене на информация в Интернет, информационни ресурси за историци – 1 ч.

6.3.   Електронни съобщения и индивидуална комуникация – 1 ч.

6.4.   Комуникации в дискусионни форуми и новинарски групи – 1 ч.

7.      Публикуване в Web

7.1.   Електронни публикации, търсене, цитиране, публикуване – 1 ч.

7.2.   Видове HTML-редактори, основни понятия – 1 ч.

7.3.   Проектиране на Web сайтове и публикуване – 1 ч.

8.      Обобощаване и класифициране на данни с помощта на таблици – видове таблици и предназначение, работа с таблични редактори – 2 ч.

9.      Графично представяне на данни с диаграми – средства за графичен анализ, видове графични представяния и методи за изготвяне – 1 ч.

Упражнения – в Университетски изчислителен център

1 Основни сведения за операционни системи - 2 ч.

2 Структуриране на информация в бази от данни - 2 ч.

3 Работа с електронни таблици - 2 ч.

4 Публикационни дейности с текстови и HTML-редактори - 4 ч.

5 Интернет комуникации  - 3 ч.

6 Търсене на информация в Web, публикуване в Web - 2 ч.

Практикум в Университетска библиотека

1 Исторически сведения за УБ - 1 ч.

2 Структура и състав на библиотеката - 1 ч.

3 Книжни фондове, периодика, уникални издания - 2 ч.

4 Традиционни форми на информационно търсене, библиографии - 3 ч.

5 Електронни каталози и електронни бази данни (CD-ROM, Internet) - 5 ч.

6 Електронна информационна система на УБ – 3 ч.

Литература

основна:

Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. “Веда Словена”, С. 2000 г.

Тодоров, Ю. Количествени методи в историята и нейната дидактика. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1995 г.

Тодоров, Ю. Клиометрия. "Парадигма", С. 2000 г.

Бородкин Л.И. и В.С.Тяжельникова (Ред.). Развитие исторической информатики. Труды II конференции АИК. М., 1995 г.

Стоянов, Ж. Идеите за историята. "Абагар", В. Търново 1996 г.

Донков, Р. Историческо моделиране. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1997 г.

Тодорова, М. (съст.) Историци за историята. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1988 г.

Янкова, И. Университетската библиотека в съвременността. Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, С. 2002 г.

Jarausch, K.H. Quantifizierung in der Geschichtswissenschaft. Probleme und Moeglichkeiten, Duesseldorf, 1976.

Shorter, E. The Historian and the Computer. A Practical Guide, New Yersey, 1971.

Aydelotte, W.O. Quantification in History, Reading/Mass.1971.

Thaller, M. Numerische Datenverarbeitung fuer Historiker, Wien, Koeln 1982.

Маджаров, И. Интернет за персонален компютър. С. 1997 г.

Петков, К. Съвременни информационни технологии. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1996 г.

Базили, К. Виртуалната библиотека. Ф. "Отворено общество", С. 1997 г.

Тодоров, Ю. Лекционен курс по информатика и количествени методи за историци. С 2003 г. електронно издание: http://web.clio.uni-sofia.bg/todorov/II&C.pdf

Бородкин Л.И., В.Н. Владимиров, И.Ф. Юшин (Ред.). Историческая информатика в информационном обществе. Труды VII конференции АИК. М., 2001 г.

Владимиров В.Н. и С.В. Цыб. Барнаул. Источник, метод, компьютер. АГУ, 1996 г.

 

допълнителна:

Swierenga, R.P. Computers and American History, J. of Am. History, 60(1974), 1045-1070.

Ericson, Ch. Quantitative History, Am. Hist. Review, 80 (1975), 351-365.

Fogel, R.W. The Limits of Quantitative Methods in History, Am. Hist Review, 80(1975), 325-350.

Handlin, O. Truth in History, Cambridge, 1981.

Wehler, H.U. Geschichte und Soziologie, Koeln, 1976.

Вюймен, А. Информатика и литература. Аскони-издат, С. 1998 г.

Закон за електронния документ и електронния подпис, обн. ДВ бр. 34, 6.04.2001 г.

Borodkin L., Levermann W. (eds.). History and Computing in Eastern Europe. Scripta Mercaturae Verlag. St.Katharinen, 1992.

 

Интернет-връзки (уебография):

http://hist.dcn-asu.ru/aik/ii.html - Л.И.Бородкин, Историческая информатика:
этапы развития
.

http://hist.dcn-asu.ru/aik/balykina.html - Е.Н. Балыкина,  Историческая информатика белгосуниверситета:истоки, программа, учебник, преподавание.

http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/

http://www.ido.tsu.ru/ss/?unit=91Историческая информатика.

http://www.ido.tsu.ru/ss/?unit=94 - Ресурсы сети Интернет в научных исследованиях.

http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/index.html - Лаборатория исторической информатики ИФ, МГУ.

http://som.fio.ru/Resources/Drachlerab/2004/02/IstInf.htm - Историческая информатика.

http://vn.belinter.net/digit.html - Цифровые документы и електронные архивы.

http://odur.let.rug.nl/ahc - The Assiciation for History and Computing.

http://www.ucc.ie/chronicon/ - An Electronic History Journal.

http://www.albany.edu/jmmh/ - The Journal for Multimedia History.

http://www.h-net.org/ - Humanities and Social Sciences Online.

 

Преподавател: доц. д-р Юри Тодоров

01.10.2004 г.

back