СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"
Факултет по начална и предучилищна педагогика 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА
 
 

По дисциплината "Информационни технологии в социалните изследвания"

Специалност "Социална педагогика"

Образователно-квалификационна степен "магистър"

Извадка от учебния план
 
Наименование на дисциплината
Хорариум
Форма на заключителен контрол
Лекции Семинари Практикум Хоспитиране
Информационни технологии в образованието 15 45 - - изпит

Анотация

Темите от лекционния курс са подбрани според актуалните проблеми в областта на съвременните информационни технологии и тяхното приложение в теорията и практиката на социалните дейности и мениджмънт. Търсен е баланс между теоретични постановки и практически знания, с които съвременният магистър-педагог получава необходимата компетентност в съвременното информационно общество. След запознаване с основните понятия от компютърната информатика се предлагат методи и знания за работа с компютър, текстови редактори, бази от данни, електронни таблици и Интернет.

Ориентацията към съвременните тенденции в социално ориентираната педагогическата наука засилва актуалността на информационните технологии. Те са необходими както при социалната работа, така и при провеждане на изследвания и експерименти. Средствата за въвеждане, редактиране и обработване на данни от емпиричните изследвания образуват един основен акцент от курса.

Студентите ще бъдат запознати с необходимия инструментариум за изпълнение на един дипломен проект във всички негови фази - от работната хипотеза през емпиричния анализ до текстовото оформление на тезата. В практическите занятия се предоставя възможност за работа в Интернет.

Лекционен курс


Тема № Наименование на темата Хорариум
1 Основни понятия от информационните технологии, информация, информационни структури, данни. Области на приложение на информационните технологии в социалните изследвания. 1
2 Операционни системи, понятие за операционна система, видове операционни системи. Основни елементи от Windows, версии на ОС. Папки, файлове, имена на файлове. Програми за управление на файлове. 1
3 Автоматизация на документооборота в съвременния офис. Основни дейности от компютърната обработка на текстове. Структура на компютърния текст. Работа в екип. 1
4 Форматиране на документи, принципи на форматирането, видове форматиране. Шрифтове, видове шрифтове, мащабиране. Форматиране на параграфи. Определяне вида на страницата. Постоянни заглавия, редактиране на забележки, съставяне на библиография за дипломна работа. 1
5 Режим за проектиране на документи. Номерирания и изброявания. Таблици в Уърд. Табулатори. 1
6 Йерархична номерация, последователна номерация, номериране на редовете. Списъци. Преобразуване на таблица в текст и обратно. Сортиране. Обобщаване на резултати от емпирични изследвания. 1
7 Диаграми с модула Graph. Данни за диаграмата. Работа с таблицата с данни. Видове диаграми - тип, подвид. Форматиране на диаграми. 1
8 Въведение в електронните таблици (работа с Excel). Предназначение и възможности. Папки и таблици. Работна папка. Клетки от таблицата и придвижване между отделни клетки. Маркиране. 1
9 Вградени функции в електронната таблица. Статистически, логически и финансови функции. Определяне на честотни таблици и изчисляване на емпирични статистики от анкетни изследвания и тестове. 1
10 Бази от данни - общи сведения, физическа и логическа организация на БД. Модели на данните в СУБД. Информационни системи, фактографски, документални ИС. 1
11 Проектиране на База данни (Access), създаване на нова БД, нова таблица, дефиниция на полета, свойства на полетата. Проектиране на БД с данни от емпирични изследвания. Индексиране. 1
12 Информационни запитвания. Формуляри, редактиране на данни във формуляри. Обмен на таблична информация между различни програми в Windows. Комплектуване на таблица от първична регистрация на емпирични данни. 1
13 Интернет - развитие и структура на глобалната комуникационна мрежа. Интернет услуги и мрежови протоколи, IP адреси и описателни имена. 1
14 Информационна система WWW. Търсене на информация във WWW. Електронни каталози с библиографска информация. Електронни публикации. Публикуване на сайт в Интернет. 1
15 Електронна поща. Предназначение и принцип на действие. е-mail протоколи. Адреси за електронна поща. Влагане на компютърни файлове в електронни съобщения. 1

Семинарни упражнения


Тема № Наименование на темата Хорариум
1 Съставяне и редактиране на компютърни текстове. Форматиране на документ, библиографии, списъци и индекси. 5
2 Таблици и работа с таблици в текстовия редактор. Обобщаване на данни и от емпирични изследвания. 5
3 Диаграми за онагледяване на емпирични данни, видове диаграми и създаване на графични представяния с помощта на текстовия редактор. 3
4 Работа с електронни таблици. Първична регистрация на емпирични данни.  2
5 Конструиране на честотни разпределения с електронна таблица. 5
6 Определяне на емпирични статистики с помощта на вградените функции на електронната таблица. 5
7 Електронни бази данни. Конструиране на базата данни. 2
8 Формуляри за попълване. Въвеждане на емпирични данни. Преобразуване на данните в табличен вид. 3
9 Информационни запитвания. Критерии за търсене в БД. Филтриране и преброяване. 5
10 Работа с Интернет. Интернет браузъри. Информационна система WWW. 2
11 Търсене на информация в Web. Машини за търсене, индексиране. Портални сайтове с научна информация. Електронни публикации. 3
12 Електронни съобщения. Използване на електронната поща, обмен на файлове с електронна поща. 2
13 Публикуване в Интернет. HTML-редактори и конструиране на Web-сайтове. 3

Изготвил програмата: доц. д-р Юри Тодоров

Литература:

Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. Веда Словена, С. 2000 г.
Авт. кол. Работа с компютри във фирмите. Призма, С. 2001 г.
Петков, К. Съвременни информационни технологии. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1996 г.
Райкерсдорфер, Вердених, Райзингер. Икономическа информатика, том 1 и 2. Тилиа, С. 1996 г.
Радев, Е. (ред.) Информатика. Унив. изд. "Стопанство", С. 1995 г.
Маджаров, И. Интернет за персонални компютри. С. 1997 г.
Bauer, F.L, G. Goos. Informatik. Eine Einfuehrende Uebersicht. Springer 1974
Courtney, J.F., D.B. Paradice. Database Systems for Management. Times Mirror/Mosby, 1988
Crumlish, C., M. Humes. Web Publishing with Netscape for Busy People. McGraw-Hill, 1996
Hutchinson, S.E., S. C. Sawyer. Computers, The User Perspective. Irwin, 1990
Karpinsky, R. Beyound HTML. Osborne McGraw-Hill, 1996.
Level, D.A., W.P. Galle. Managerial Communications. Irwin, 1988
Taylor, D.E. Multiplatform Network Management. McGraw-Hill, 1996
Vesikar, R.V. Basic Business Communication. Irwin 1988
Williams, B.K., S. C. Sawyer, S.E. Hutchinson. Using Information Technology. A Practical Introduction to Computers and Communications. Irwin, 1997

back