СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"
Исторически факултет


УЧЕБНА ПРОГРАМА

По дисциплината "Информационни технологии в архивите"

Специалност "Архивистика и документалистика"

Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Извадка от учебния план

Наименование на дисциплината

Хорариум – семестър ІІІ, ІV

Форма на заключителен контрол

Информационни технологии в архивите

Лекции – ІІІ с.

Семинари

Практикум – ІV с.

изпит, т.о.

30

 

30

Анотация

Курсът има за цел да представи съвременните тенденции на теорията и практиката на информационните технологии в архивите. На базата на основните познания за работа с компютър трябва да бъдат изградени систематични знания за технологията на работа с класически и съвременни документи в компютризирани архиви. Основният акцент в курса е поставен върху текстовия документ и неговата компютърна обработка. Студентите ще бъдат запознати с машиночитаеми и електронни документи, тяхната среда за съхранение и обработване, изискванията за работа с електронни документи с електронен подпис, авторските права и законовите разпоредби за работата на електронното правителство.

Друг основен момент в курса представлява запознаването с работната среда в съвременния архив при използване на компютризирани работни места. Обзавеждането и експлоатацията на работното място според съвременните тенденции в областта на информационните технологии изисква необходимите компетентности. Възможностите за обработване на документите – дигитализирането на традиционните документи, документооборотът в съвременния офис, средствата и методите за описание на фондове и създаване на справочници и каталози в автоматизиран режим са основните теми от тази част на курса.

Въвеждането на научно-справочния апарат на архивите в автоматизиран режим изисква познания в областта на информационното моделиране и базите данни. Принципите за конструиране на базата данни и възможностите за въвеждане, редактиране и манипулиране на записи са необходими познания за всеки съвременен архивист. Информационните запитвания, работата с информационно-търсещи системи образуват друг основен акцент от практическата и лекционната част на курса.

В заключение студентите ще бъдат запознати с възможността за представяне, ползване и обработване на архивна информация в локални мрежи и със средствата на комуникационни среди като Булпак и Интернет. Принципите на изграждане на обществени бази данни, тяхната актуализация и ползване в мрежов режим представляват важен аспект от комуникационната обезпеченост на съвременния архив. Представят се възможностите на Интернет за индивидуална комуникация, публикуване и ползване на он-лайн бази данни.

Лекционният и практическият курс по “Информационни технологии в архивите” трябва да създадат основни знания, умения и навици за студентите-архивисти за работа в една съвременна информационна и комуникационна среда, които се основават на теоретични и научни постановки в областта на историческата информатика.

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Историческо развитие на автоматизацията и компютризацията в архивите – основни етапи

2

2

Основни понятия от областта на историческата информатика

2

3

Компоненти на компютризирания офис и архив – апаратна среда – автоматизирани работни места

2

4

Понятие за машиночитаем и електронен документ

1

5

Носители и среда на съхранение на машиночитаеми и електронни документи

2

6

Изисквания на Закона за електронния документ и електронния подпис в България

1

7

Принципите на функциониране на електронното правителство

1

8

Проблемът за съвместимост на машиночитаеми и електронни документи, възможности за съхранението им със средствата на създаване

1

9

Принципът на произхода и електронни документи – защита на авторското право и доказване на автентичност

1

10

Средства за създаване на електронни документи – текстообработващи системи

2

11

Електронен документ и електронно изявление – запазване на мултимедийна информация в цифров вид

2

12

Бази данни, принципи за конструиране на релационни бази данни

2

13

Редактиране и манипулиране на записи в релационни бази данни

1

14

Информационно-търсещи системи и информационни запитвания

2

15

Обществени бази данни – изграждане и функциониране

1

16

Компютърни мрежи и комуникации – основни понятия

2

17

Интернет като среда за разпространение на архивна информация

1

18

Възможности за публикуване в Интернет и осъществяване на документооборот на глобално и индивидуално ниво

2

19

Перспективи на развитие

1

Семинарни упражнения

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Конструкция на компютърните системи – елементи и функциониране, компютърна грамотност

4

2

Информационни носители, аспекти на използваемост и съхранение

2

3

Операционни системи, видове и предназначение

4

4

Програмно осигуряване на автоматизираното работно място на архивиста

2

5

Системи за текстообработка, документни формати, дигитализиране на традиционни документи, документооборот в електронна форма

4

6

Работа с бази данни, конструиране на текстови бази данни с ISIS и Access

4

7

Информационни запитвания, информационно търсещи системи

4

8

Компютърни мрежи и комуникации – апаратна и програмна среда

2

9

Интернет-комуникации и он-лайн бази данни, архивите в Интернет

4

Литература:

Bauer, F.L, G. Goos. Informatik. Eine Einfuehrende Uebersicht. Springer 1974
Courtney, J.F., D.B. Paradice.
Database Systems for Management. Times Mirror/Mosby, 1988
Crumlish, C., M. Humes. Web Publishing with Netscape for Busy People. McGraw-Hill, 1996
Hutchinson, S.E., S. C. Sawyer.
Computers, The User Perspective. Irwin, 1990
Karpinsky, R. Beyound HTML. Osborne McGraw-Hill, 1996.
Level, D.A., W.P. Galle. Managerial Communications. Irwin, 1988
Taylor, D.E. Multiplatform Network Management. McGraw-Hill, 1996
Vesikar, R.V. Basic Business Communication.
Irwin 1988
Williams, B.K., S. C. Sawyer, S.E. Hutchinson. Using Information Technology. A Practical Introduction to Computers and Communications. Irwin, 1997
Бърнев, П., С. Керпеджиев. Основни понятия в информатиката. С. 1988
Фодор, Ж. Д. Бонифас, Ж. Танги. Операционные системы - от РС до РS/2. Мир, 1992.
Маджаров, И. Интернет за персонален компютър. С. 1997
Милков, Д. Информатика и математически методи в педагогиката. С. 1996
Радев, Е. (ред.). Информатика, С. 1995
Райкерсдорфер, Г., К. Вердених, У. Райзингер. Икономическа информатика, С. 1996
Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. С. 2000
Тодоров, Ю. Клиометрия. С. 2000
Шат, С. Локални мрежи - архитектура, избор, използване. С. 1993
Dorm, P. Electronic Records and Historians: The Case of Netherlands. –in: Electronic Information Resources and Historians:European Perspectives. St. Katharinen, 1993, pp. 219-225.
Таллер, М. Что такое источнико-ориентированная обработка данных; что такое историческая информатика. – В: История и компютер: Новые информационные технологии в исторических исследованиях. М. 1993р с. 203-254.
Закон за електронния документ и електронния подпис. Обн. ДВ, бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 7.10.2001 г.

Преподавател: доц. д-р Юри Тодоров

back