СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"
Факултет по начална и предучилищна педагогика 


УЧЕБНА ПРОГРАМА

По дисциплината "Информационни технологии в образованието"

Специалности ПУП, НУП, Музикална педагогика, Специална педагогика

Образователно-квалификационна степен "магистър"

Извадка от учебния план
 
Наименование на дисциплината
Хорариум
Форма на заключителен контрол
Лекции Семинари Практикум Хоспитиране
Информационни технологии в образованието 30 30 - - изпит

Анотация

Темите от лекционния курс са подбрани според актуалните проблеми в областта на съвременните информационни технологии и тяхното приложение в педагогическата теория и практика. Търсен е баланс между теоретични постановки и практически знания, с които съвременният магистър-педагог получава необходимата компетентност в съвременното информационно общество. След запознаване с основните понятия от компютърната информатика се предлагат методи и знания за работа с компютър, текстови редактори, бази от данни, електронни таблици и Интернет.

Ориентацията към съвременните тенденции в педагогическата наука засилва актуалността на информационните технологии. Те са необходими както при самото преподаване, така и при провеждане на педагогически изследвания и експерименти. Средствата за въвеждане, редактиране и обработване на данни от емпирични педагогически изследвания образуват един основен акцент от курса.

Студентите ще бъдат запознати с необходимия инструментариум за изпълнение на един дипломен проект във всички негови фази - от работната хипотеза през емпиричния анализ до текстовото оформление на тезата. В практическите занятия се предоставя възможност за работа в Интернет.

Лекционен курс


 
Тема № Наименование на темата Хорариум
1 Основни понятия от информационните технологии, информация, информационни структури, данни. Области на приложение на информационните технологии в образованието и педагогическите изследвания. 1
2 Операционни системи, понятие за операционна система, видове операционни системи. Основни елементи от Windows, версии на ОС; лента със заданията, плот, меню Start, прозорци, елементи на прозорците. 1
3 Обмен на информация под Windows, изрязване, копиране и залепване на информация между различни прозорци; обектно свързване и влагане. Клавиатури, шрифтове, печат; съобщения във Windows. Работа в локална компютърна мрежа. 1
4 Програми за управление на файлове във Windows - Explorer, My Computer и Network Neighborhood. Папки, файлове, имена на файлове. Отваряне и запазване на файл, изтриване и възстановяване на файл, копиране, преместване и преименуване. 1
5 Автоматизация на документооборота в съвременния офис. Основни дейности от компютърната обработка на текстове. Структура на компютърния текст. Работа в екип. 1
6 Текстообработка с Microsoft Word. Стандартен прозорец на текстовия редактор. Работа с менюта, работа с мишка. Прозорци и ленти с бутони. 1
7 Работа с текст - писане и редактиране на текст. Маркиране на текст. Изтриване, изрязване, копиране и залепване. Различни формати на компютърния текст, включително HTML. 1
8 Форматиране на документи, принципи на форматирането, видове форматиране. Шрифтове, видове шрифтове, мащабиране. Форматиране на параграфи. Отстъпи и настъпи. Междуредия. 1
9 Определяне вида на страницата. Размер на хартията и ориентация на хартията. Полета, задаване на полетата. Страници и раздели. 1
10 Постоянни заглавия, номериране на страниците. Форматиране на раздели. Бележки под линия и в края на текста. Дефиниране и означаване на забележките. Редактиране на забележки. Преобразуване на забележки. Съставяне на библиография за дипломна работа. 1
11 Режим за проектиране на документи. Заглавия и формати на заглавията. Тяло на текста, преминаване от едно ниво в друго в структурата на документа. Текстово оформяне на дипломната работа 1
12 Номерирания и изброявания. Йерархична номерация, последователна номерация, номериране на редовете. Списъци. 1
13 Таблици в Уърд. Табулатори. Работа с табличния редактор на Уърд. Вмъкване и изтриване на редове и колони. Форматиране на клетките от таблицата, размери. Видове таблици с данни от емпирични изследвания. 1
14 Форматиране на таблици в Уърд. Изтриване, копиране и залепване от и в таблици. Преобразуване на таблица в текст и обратно. Сортиране. Обобщаване на резултати от емпирични изследвания 1
15 Графики в Уърд. Графични формати. Видове графични режими в Уърд. Форматиране на графиките. Инструменти за рисуване и чертане в Уърд. Графични обекти. 1
16 Диаграми с модула Graph. Данни за диаграмата. Работа с таблицата с данни. Видове диаграми - тип, подвид. Форматиране на диаграми. 1
17 Въведение в електронните таблици (работа с Excel). Предназначение и възможности. Папки и таблици. Работна папка. Клетки от таблицата и придвижване между отделни клетки. Маркиране. 1
18 Редактиране на клетки от електронната таблица. Форматиране на таблицата и на съдържанието й. Манипулиране на таблични данни. Преместване, копиране и вмъкване. 1
19 Вградени функции в електронната таблица. Статистически, логически и финансови функции. 1
20 Определяне на честотни таблици и изчисляване на емпирични статистики от анкетни изследвания и тестове. 1
21 Бази от данни - общи сведения, физическа и логическа организация на БД. Модели на данните в СУБД. Информационни системи, фактографски, документални ИС. 1
22 Проектиране на База данни (Access), създаване на нова БД, нова таблица, дефиниция на полета, свойства на полетата. Проектиране на БД с данни от емпирични изследвания. 1
23 Индексиране на БД. Редактиране на информация в БД. Таблици в първа нормална форма. Отношения между таблици. Дефиниране на отношения. Формуляри за попълване на данни. 1
24 Информационни запитвания. Формуляри, редактиране на данни във формуляри. Обмен на таблична информация между различни програми в Windows. Комплектуване на таблица от първична регистрация на емпирични данни. 1
25 Интернет - развитие и структура на глобалната комуникационна мрежа. 1
26 Интернет услуги и мрежови протоколи, IP адреси и описателни имена. 1
27 Информационна система WWW. Развитие и предназначение. Структура на Web документите.  1
28 Работа с Web браузър Netscape Navigator и Internet Explorer. Основни елементи на програмите, използване на URL. 1
29 Търсене на информация във WWW. Машини за търсене и Интернет директории. Прехвърляне на информация от Интернет. Електронни каталози с библиографска информация. Електронни публикации. Публикуване на сайт в Интернет. 1
30 Електронна поща. Предназначение и принцип на действие. е-mail протоколи. Адреси за електронна поща. Влагане на компютърни файлове в електронни съобщения. 1

Семинарни упражнения


 
Тема № Наименование на темата Хорариум
1 Съставяне и редактиране на компютърни текстове. Форматиране на документ, библиографии, списъци и индекси. 5
2 Таблици и работа с таблици в текстовия редактор. Обобщаване на данни и от емпирични изследвания. 2
3 Диаграми за онагледяване на емпирични данни, видове диаграми и създаване на графични представяния с помощта на текстовия редактор. 3
4 Работа с електронни таблици. Първична регистрация на емпирични данни.  2
5 Конструиране на честотни разпределения с електронна таблица. 2
6 Определяне на емпирични статистики с помощта на вградените функции на електронната таблица. 2
7 Електронни бази данни. Конструиране на базата данни. 2
8 Формуляри за попълване. Въвеждане на емпирични данни. Преобразуване на данните в табличен вид. 2
9 Информационни запитвания. Критерии за търсене в БД. Филтриране и преброяване. 2
10 Работа с Интернет. Интернет браузъри. Информационна система WWW. 2
11 Търсене на информация в Web. Машини за търсене, индексиране. Портални сайтове с научна информация. Електронни публикации. 2
12 Електронни съобщения. Използване на електронната поща, обмен на файлове с електронна поща. 2
13 Публикуване в Интернет. HTML-редактори и конструиране на Web-сайтове. 2

Изготвил програмата: доц. д-р Юри Тодоров

Литература:

Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. Веда Словена, С. 2000 г.
Авт. кол. Работа с компютри във фирмите. Призма, С. 2001 г.
Петков, К. Съвременни информационни технологии. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1996 г.
Райкерсдорфер, Вердених, Райзингер. Икономическа информатика, том 1 и 2. Тилиа, С. 1996 г.
Радев, Е. (ред.) Информатика. Унив. изд. "Стопанство", С. 1995 г.
Маджаров, И. Интернет за персонални компютри. С. 1997 г.
Bauer, F.L, G. Goos. Informatik. Eine Einfuehrende Uebersicht. Springer, 1974
Courtney, J.F., D.B. Paradice. Database Systems for Management. Times Mirror/Mosby, 1988
Crumlish, C., M. Humes. Web Publishing with Netscape for Busy People. McGraw-Hill, 1996
Hutchinson, S.E., S. C. Sawyer. Computers, The User Perspective. Irwin, 1990
Karpinsky, R. Beyound HTML. Osborne McGraw-Hill, 1996.
Level, D.A., W.P. Galle. Managerial Communications. Irwin, 1988
Taylor, D.E. Multiplatform Network Management. McGraw-Hill, 1996
Vesikar, R.V. Basic Business Communication. Irwin 1988
Williams, B.K., S. C. Sawyer, S.E. Hutchinson. Using Information Technology. A Practical Introduction to Computers and Communications. Irwin, 1997

back