СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ"
Факултет по начална и предучилищна педагогика

 

  


УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

 

По дисциплината "Въведение в компютърните системи"

 

Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика" – з.о.

Образователно-квалификационна степен "магистър"

Магистърска програма “Информационни технологии в началното училище”

 

Извадка от учебния план

 

Наименование на дисциплината

Хорариум

Форма на заключителен контрол

Лекции

Семинари

Практикум

Хоспитиране

Въведение в компютърните системи

10

5

30

-

изпит

 

Анотация

Работата с компютри в началния курс, като първи етап в цялостния процес на обучение по информационни технологии в българското училище, задължава началния учител да осигури смисленото навлизане на децата в света на информационните технологии. Тук детето получава първоначална представа за действието и възможностите на съвременния компютър. Не без значение е положителното емоционално отношение и желание за работа с компютър. Обучението е насочено към подпомагане на цялостното развитие на детската личност на базата на основни познания в областта на информационните технологии. В уводния курс по компютърни системи обект на изучаване са методите и средствата за събиране, съхраняване, обработване и пренасяне на информация с помощта на компютър, неговото устройство и функциониране заедно с необходимия за това софтуер. Основата за това са: принципите на построяване и функциониране на компютъра и неговото системно програмно осигуряване, приложният софтуер за работа с текст, изображения и звук. В дисциплината се отделя особено внимание на практическите занимания с компютър и приложен софтуер, които образуват основата за другите курсове от магистърската програма.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Основни понятия от информационните технологии, информация, информационни структури, данни. Области на приложение на информационните технологии и интеграция на преподаването с други учебни предмети.

1

2

Конструкция и функциониране на компютърни системи. Основни модули и предназначение. Компютърни мрежи. Учебен компютърен кабинет

2

3

Операционни системи, понятие за операционна система, видове операционни системи. Основни елементи от Windows, версии на ОС. Папки, файлове, имена на файлове. Програми за управление на файлове.

1

4

Работа с текст. Основни дейности от компютърната обработка на текстове. Структура на компютърния текст. Форматиране на документи, проектиране, номерирания и изброявания. Таблици и табулатори.

1

5

Илюстрации в компютърни текстове. Интегриране на други медии в текстови документи. Хипертекстове, модулна структура на хипертекстовия документ.

1

6

Конструкция на мултимедийния компютър. Мултимедийни презентации.

1

7

Програми за работа с мултимедия. Средства за обработване на звук, текст и образ, Интегриране на медиите и създаване на мултимедийни проекти.

1

8

Интернет - развитие и структура на глобалната мрежа. Интернет-услуги и мрежови протоколи. Информационна система WWW. Търсене на информация в уеб. Публикуване на уеб-сайтове.

1

9

Компютърни комуникации, хардуерни и софтуерни основи. Електронна поща, моментни комуникации и видеоконференции.

1

Семинарни упражнения

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Изграждане на компютърна култура при формиране на детската личност. Основи на компютърната култура и цели на компютърното образование в началните класове.

2

2

Интернет-комуникации. Възможности и перспективи на развитие. Опасности, произлизащи от Интернет и средства за предотвратяването им.

1

3

Компютърен кабинет – устройство и функциониране. Използване на компютърния кабинет за обучение по други предмети.

1

4

Формиране на функционален интелект при обучението по информационни технологии в началните класове. Дидактически подходи и изисквания.

1

Практикум

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Персонален компютър – компютърен хардуер: устройство и функциониране.

4

2

Компютърен клас – работа в компютърна мрежа, мрежови ресури.

3

3

Системен софтуер – Използване и предназначение. Хардуерна и софтуерна съвместимост.

3

4

Операционни системи за персонални компютри. Конфигуриране на работни станции и сървъри в ОС Уиндоус.

2

5

Приложен софтуер, офис-пакети. Инсталиране, настройване и приложение.

4

6

Компютърна текстообработка. Текстови редактори в ОС Уиндоус. Работа с Майкрософт Уърд.

4

7

Компютърна мултимедия – основи на мултимедията, проектиране и използване. Работа с Майкрософт Паърпойнт.

4

8

Интернет – ресурси на интернет за търсене и публикуване на информация. Проектиране на сайт – работа с Майкрософт Фронтпейдж.

3

9

Интернет комуникации. Електронна поща, месинджър програми, чат и интернет-форуми. Новинарски групи.

3

 

Изготвил програмата: доц. д-р Юри Тодоров

 

Литература:

 

Бърнев, П., Керпеджиев, С. Основни понятия в информатиката. Д-р П. Берон, София 1988 г.

Галатенко, В. Основы информационной безопасности. Интернет-Унив. Информ. Технологий – Москва 2003 г.

Грей, Д. Професионален дизайн в WEB. Софтпрес – София 2000 г.

Дамянова, Т. Мултимедия. ИЦТТ Информа – София 1996 г.

Дурева-Тупарова, Д. Проблеми от методиката на обучение по информатика и информационни технологии. Унив. изд. ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград 2003 г.

Дънам, К. Компютърни вируси. АлексСофт – София 2001 г.

Ескенази, А. Бизнес Интернет приложения. Варна: Унив. изд. ИУ, 2002 г.

Иванов, И. Компютърни мрежи и комуникации. Пловдив: ИМН, 1999 г.

Илиев, В. ред. Информатика и информационни технологии. Русе 2000 г.

Кипров, Ж. Кънчев, И. Архивиращи програми за персонални компютри. Варна 1993 г.

Колин, К. Фундаментальные основы информатики. Москва и др. 2000 г.

Лакюрски, А. Компютърна техника и информационни технологии. Софттрейд  - София, 2000 г..

Манева, Н. Ескенази, А. Софтуерни технологии. Анубис – София 2001 г.

Павлов, Д. ред. Информационни технологии в образованието. Аксиос – Шумен 1997 г.

Пенков, И. Караиванов, К. Графични файлови формати. София 1994 г.

Петков, К. Съвременни информационни технологии. Унив. изд. Св. Климент Охридски – София 1996 г.

Рачев, Б. Илиева, Д. Стоева, М. Компютърна графика. Варна – 1998 г.

Тодоров, Г. Златев, Е. Internet и мултимедия. Абагар – В. Търново 1999 г.

Тодоров, Ю. Аудиовизуални и информационни технологии в образованието. Веда Словена – София 2004 г.

Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. Веда Словена. София 2000 г.

Томс, Ж. Джамбазов, В. Уебдизайн. Ciela – София 2000 г.

 

back