Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Исторически факултет
Катедра  "Архивистика и помощни исторически дисциплини"

ПРОГРАМА
по
"Аудиовизуални и информационни технологии в образованието"

седмичен хорариум: 1 + 0
семестър: III
вид обучение: р, з

Анотация:
Курсът  е задължителен за придобиване на учителска правоспособност и има за цел да запознае студентите-историци с инструментариума, който се използва за аудиовизуални презентации в училище. Обръща се особено внимание и на извънучилищните електронни медии, на компютърните методи и програмираното обучение. Съвременната дидактика на историята отрежда централно място на историческия извор и документ в урока по история. Изготвянето на дидактически материали за аудиовизуален наглед, начинът на тяхното представяне в училище, приложението на методите на устната история и на видео-историята образуват основен акцент в дисциплината.
Дидактиката на историята създава средства за обективно измерване и оценка на знанията чрез дидактически тестове. Тестовете констатират също така качеството на преподаването, на учебните програми, определят учебната мотивация на учениците; в този смисъл дават теоритечните постановки за приложение на информационни технологии в историческото образование. Формирането на историческото съзнание в училище и извън него, подбудено съзнателно или несъзнателно играе важна информационна роля. Изследването на тези рецептивни процеси определя следващия кръг от проблеми, които се подпомагат с приложение на  компютърни методи.
Учебно съдържание:
Лекции
1. Традиционни аудиовизуални технологии
1.1. Обикновени аудиовизуални средства и дидактически материали в урока по история, видове и класификация според предназначение, конструкция и форма. - 1 ч.
1.2. Светлинни (екранни) средства и дидактически материали за статична прожекция. Видове статична прожекция. Технология на визуалния наглед в урока по история. - 1 ч.
1.3. Технологии и дидактически материали за звуково онагледяване. Устна история и приложение в учебната практика. - 1 ч.
1.4. Кинопрожекцията в урока по история. Дидактически материали за динамична прожекция, видове, приложение. Учебни кинофилми по история. - 1 ч.
2. Съвременни аудиовизуални технологии в историческото образование
2.1. Видео-история - средство за научно дирене, исторически документ и дидактически материал. - 1 ч.
2.2. Видеокомпютърни системи, програмирано обучение. - 1 ч.
2.3. История и мултимедия. CD-ROM като дидактически материали в урока по история и средство за самоподготовка. Исторически енциклопедии, хронологии и визуални сборници. - 1 ч.
3. Информационните технологии и тестовете по история
3.1. Констативна информационна функция на тестовете по история. Видове тестове и приложението им в учебната практика. - 1 ч.
3.2. Компютърен анализ на тестовите резултати. Качества на теста, надеждност и валидност. - 1 ч.
3.3. Методика на дидактическото тестиране и приложение в училище. Изготвяне на писмени и електронни форми на тестови въпросници, инструкции и схеми за проверка на резултатите със средствата на информационните технологии. - 1ч.
4. Информационни технологии за изследване на историческото съзнание
4.1. Принципна схема за провеждане на изследвания в областта на историческото съзнание. Инструмент на изследването, качества на инструмента, валидност и надеждност. - 1 ч.
4.2. Фактори с обществена значимост, които оказват влияние върху формирането на историческото съзнание на съвременните поколения. Анализ на резултатите от анкетни проучвания в България и чужбина в периода от 1986 до 1997 г. - 2 ч.
5. Методическият кабинет по история. Роля и задачи на кабинета по история в информационния век, устройство, обзавеждане и поддържане. Комплексно използване на аудиовизуални и информационни технологии в урока по история. - 2 ч.
 

Литература
основна:
1. Тодоров, Ю. Аудиовизуални и информационни технологии в обучението. "Веда Словена - ЖГ", С. 2009 г. 288 с.
2. Тодоров, Ю. Клиометрия. Парадигма, С. 2000 г.
3. Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. Веда Словена, С. 2000 г.
4. Шопов, Й. Дидактически проблеми на историята. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1991 г.
5. Шопов, Радева, Георгиев, Тодоров, Будинов. Проблеми на обучението по история в училище. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1993 г.
6. Тодоров, Ю. Количествени методи в историята и нейната дидактика. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1995 г.
7. Радева, М. Десети семинар по проблемите на историческото съзнание на поколенията. История, 1992 г. кн. 3/4, Светлина в тунела има, История и обществознание, 1991 г., кн. 3.
8. Тодоров, Ю. Дидактиката на историята и обективизацията на обучението. История, 1994 г., кн. 4/5, с. 34-48.
9. Тодоров, Ю. Количествени методи за изследване на историческото съзнание. История, 1993 г. кн. 2, с. 33 - 46.
10. Шопов, Георгиев. Методика на обучението по история. С. 1978 г. (трети раздел).
11. Боц, Г. Най-новата история между квантификацията и устната история. -В: Историци за историята (ред. М. Тодорова), С. 1988 г., с. 344-356
12. Манчев, Й. Обучение и екран. С. 1988 г.
13. Райчева, Л. Монтажът в екранната публицистика, С. 1980 г.
14. Сачкова, Е. Касетни видеомагнетофони, С. 1989 г.
15. Желев, Г. Видеокомпютърни системи в образованието, С. 1988 г.
16. Радев, Е. (ред.) Информатика. Унив. изд. "Стопанство", С. 1995 г.
17. Мюлер, А. Мултимедия и компютри. "Техника", С. 1995 г.
18. Ганчев, С. Аудиовизуални и информационни технологии в обучението. "Тип-топ прес", С. 2001 г.

допълнителна:
1. Todorow, J. Empirische geschichtsdidaktische Studien in Bulgarien - die Etablierung eines sozialorientierten Systems. International Society for History Didaktics - Informations, vol. 16 (1994), No 2 p. 147 - 152.
2. Кушева, Р. Тестовете в обучението по история. "Абагар", В. Търно-во, 1994 г.
3. Бижков, Г. Теория и методика на дидактическите тестове, "Просвета", С. 1992 г.
4. Екер, А. Процесно ориентирана дидактика на историята. История, 1994 г., кн. 6.
5. Fuernrohr, W., H.G. Kirchhoff (Hg.). Ansaetze empirischer Forschung im Bereich der Geschichtsdidaktik. Stuttgart 1976.
6. Фюрнрор, В. Учебните планове и отговорността на учителя. История, 1992 г., кн. 5/6, с.42-47.
7. Eder, F. Neue Technologien fьr den Geschichtsunterricht. - In: Qualitaet und Quantitaet (Hg. G. Botz), Frankfurt/M., N.Y. 1988, p.331-348.
8. Tilman, E. (Hg.). Neue Technologien, Filme, Videos und Publikationen fьr die politische Bildung. Bonn 1989.
9. Berger, K. Video-history - Vor den Grenzen die Moeglichkeit. Zu Entscheidungsbedingungen und Verwendung von Video-history als Methode der Geschichtswissenschaft. - In: Qualitaet und Quantitaet (Hg. G. Botz), Frankfurt/M., N.Y. 1988, p. 253 - 268.
10. Азълов, П., Ф. Златарова. Текстообработка. Просвета, С. 1994.
11. Азълов, П., П. Кунева. Бази от данни. Просвета, С. 1994.
12. Hutchinson/Sawyer. Computers, the User Perspektive. Irwin, Boston 1990.
13. Кафтанджиев, Х. Визуална комуникация. Изд. "Отворено общест-во", С. 1996 г.
14. Базили, К., К. Петенати. Виртуалната библиотека. Изд. "Отворено общество", С. 1994 г.
15. Алексиева, Е. Разработване на тестове за проверка и оценка на знания. ЦИУУ, С. 1994 г.
16. Ничева, М., Н. Попйорданова. Дидактически въпроси и задачи по история на България за горния курс на общообразователното училище. "Витал", В. Търново 1995 г.
17. Костадинова, П., П. Стоянова. Тестове. Праистория, античност, средновековие. Пеликан алфа, С. 1994 г.
18. Рабаджийска, А. История на България в тестови задачи. Изд. къща "Май", С. 1996 г.

Преподавател: доц. д-р Юри Тодоров

back