Софийски университет "Св. Кл. Охридски"
Факултет по начална и предучилищна педагогика
"Обработка и анализ на данни в социалните изследвания"
дисциплина за образователно-квалификационна степен "Магистър"

конспект

Курсът се стреми към задълбочаване и разширяване на учебно-изследователската практика на студентите. Възниква повишена потребност от методи, които са подходящи за събиране, обработване и анализиране на данни от емпирични проучвания в областта на педагогиката и социалните изследвания. Целта на курса е да запознае студентите с основните методи за количествен анализ и квантификация.

1. Принципите на количествения подход в педагогиката.
2. Количествено изучаване на масови явления - квантификация. Представително и изчерпателно изучаване.
3. Емпирично изучаване на процеси и явления в педагогиката и социалните изследвания.
4. Видове извадки и методи за формирането им.
5. Основни етапи на провеждане на количествените изследвания.
6. Измерване и скалиране, принципи на измерването.
7. Субективни и обективни методи за измерване.
8. Измерителни скали (номинални, рангови, интервални и пропорционални).
9. Методи за ранжиране.
10. Логическа и физическа форма на данните, преобразуване в машиночитаем вид.
11. Организация при подготовката на данните за машинна обработка.
12. Кодове и кодови системи за емпирични данни.
13. Грешки и емпирични данни.
14. Таблици, елементи на таблиците, видове таблици.
15. Групиране на количествени данни (подреждане, честотно разпределение).
16. Конструиране на разпределения с интервални деления.
17. Работа с таблици, подреждане и групиране на данни.
18. Графичен анализ, видове графики, интерпретация.
19. Гранични и условни разпределения, статистическа независимост на данните.
20. Описателни характеристики на честотни разпределения. Измерители на централната тенденция.
21. Описателни характеристики. Измерители на разсейването.
22. Случайни променливи и вероятности.
23. Случайни разпределения.
24. Зависимости между признаци.
25. Корелация и регресия. Корелационен анализ.
26. Индекси със специално предназначение в социалните изследвания. Индексен анализ.
27. Анализ на динамични промени. Интензивност и цикличност.
28. Непараметричен анализ. Критерии, форми на разпределение, мощност на критерия.
29. Сравняване на показатели за относителен дял.
30. Сравняване на средни величини и дисперсии.
31. Кластърен и факторен анализ.
32. Използване на програми за количествен анализ (SPSS, Statistica for Windows).

Литература:
1. Тотев, А. , К. Гатев. Обща теория на статистиката. С. Науки и изкуство 1992 г.
2. Клаус, Г., Х. Ебнер. Основи на статистиката за психолози, педагози и социолози. С. Наука и изкуство 1971 г.
3. Бижков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания. С. 1995 г.
4. Гласс, Дж., Дж. Стэнли. Статистические методы в педагогике и психологии. М. Прогресс 1976 г.
5. Михайлов, С. Емпиричното социологическо изследване. С. 1980 г.
6. Стоянова, Ф. Тестология за учители. С. 1996 г.
7. Тодоров, Ю. Клиометрия. Парадигма, С. 2000 г.
8. Тодоров, Ю. Количествени методи в историята и нейната дидактика. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1995
9. Тодоров, Ю. Дидактиката на историята и обективизацията на обучението. История, 1994 г., кн. 4/5, с. 34-48.
10. Тодоров, Ю. Количествени методи за изследване на историческото съзнание. История, 1993 г. кн. 2, с. 33 - 46.
11. Герганов, Е. Психометрични методи за проверка и оценка на знания по български език. С. Народна просвета 1976 г.
12. Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. Веда Словена, С. 2000 г.

доц. д-р Ю. Тодоров

back