Исторически факултет
Катедра "Архивистика и помощни исторически дисциплини"
ПРОГРАМА
по
"Количествени методи и информатика в историята"

седмичен хорариум: 2 + 2 (практикум в Университетска библиотека - 15 ч.)
семестър: II
вид обучение: р, з

Анотация:
Курсът представлява част от специализиращата подготовка в бакалавърската степен за придобиване на професионална квалификация "историк". Целта на курса е да представи основни знания от областта на количествената история и да въведе студентите в методологията и инструментариума на работа с исторически количествени данни. На базата на традициите и етапите на развитие на квантификацията в историята студентите се въвеждат в сферата на понятия и дефиниции от описателните количествени методи, разглеждат се техники за работа с времеви числови редици, показатели от областта на икономическата история, историческата демография, просопографията и дидактиката на историята. Информационните технологии служат както за инструмент при решаване на конкретни задачи от предметната област на количествената история така и за средство за решаване на класификационния проблем в историческите изследвания.

Учебно съдържание:
Лекции
1 История на развитие на количествената история
1.1 Области на приложение на количествените методи в историческите изследвания - 2 ч.
1.2 Количествената история като помощна историческа дисциплина - 1 ч.
2 Исторически извори и машиночитаеми документи
2.1 Проблемът за класифициране на исторически данни - 1 ч.
2.2 Логическа и физическа форма на данните - 1 ч.
2.3 Подготовка на данните за обработка и анализ - 1 ч.
3 Планиране на количествените проучвания
3.1 Основни етапи - 1 ч.
3.2 Извадки и генерални съвкупности - 1 ч.
3.3 Грешки в исторически данни (проблемът за историческата информация - липсващи данни) - 1 ч.
4 Подреждане и описание на исторически данни
4.1 Класифициране на данните - номинално, ординално, пропорционално и интервално - 2 ч.
4.2 Подреждане на данните - случаи и признаци, променливи, подреждане на данните в таблици - 2 ч.
4.3 Честотно разпределение, конструиране на честотно разпределение - 2 ч.
4.4 Графично представяне на данните - диаграми  - 2 ч.
4.5 Гранични и условни разпределения на исторически данни - 1 ч.
5 Анализиране на исторически данни
5.1 Описателни характеристики (средни, стандартно отклонение, медиана, мода, вариация) - 2 ч.
5.2 Значение на коефициентите и използване в исторически анализи - 1 ч.
5.3 Анализ на времеви редици - коефициенти на растеж, тренд - 1 ч.
5.4 Индекси в политическата история - 1 ч.
5.5 Демографски коефициенти и индекси - 1 ч.
5.6 Измервания в областта на дидактиката на историята  - 1 ч.
6 Зависимости между признаци
6.1 Качествени и количествени признаци - 1 ч.
6.2 Сила на зависимостта (корелация и регресия) - 2 ч.
7 Информационни технологии и количествен анализ
7.1 Класификационният проблем и исторически бази данни - 2 ч.
7.2 Интернет за историци - 2 ч.

Упражнения
1 Основни сведения за операционни системи - 3 ч.
2 Структуриране на информация в бази от данни - 3 ч.
3 Работа с електронни таблици - 3 ч.
4 Публикационни дейности с текстови редактори - 3 ч.
5 Описание и анализ на данни от исторически процеси  - 1 ч.
6 Търсене на информация във Web - 2 ч.

Практикум в Университетска Библиотека при СУ "Св. Кл. Охридски"
1 Исторически сведения за УБ - 2 ч.
2 Структура и състав на библиотеката - 2 ч.
3 Книжни фондове, периодика, уникални издания - 3 ч.
4 Традиционни форми на информационно търсене, библиографии - 3 ч.
5 Електронни каталози и електронни бази данни (CD-ROM, Internet) - 5 ч.

Литература
основна:
1. Тодоров, Ю. Количествени методи в историята и нейната дидактика. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1995
2. Тодоров, Ю. Клиометрия. "Парадигма", С. 2000
3. Стоянов, Ж. Идеите за историята. "Абагар", В. Търново 1996
4. Тодорова, М. (съст.) Историци за историята. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1988
5. Jarausch, K.H. Quantifizierung in der Geschichtswissenschaft. Probleme und Moeglichkeiten, Duesseldorf, 1976
6. Shorter, E. The Historian and the Computer. A Practical Guide, New Yersey, 1971
7. Aydelotte, W.O. Quantification in History, Reading/Mass.1971
8. Dollar, C., Jensen, R.: Historians Guide to Statistics, New York, 1971
9. Floud, R. An Introduction to Quantitative Methods for Historians, Princeton, 1973
10. Bogue, A.G. The Quest of Numeracy: Data and Methods in American Political History, J. of Interdisciplinary History, 21(1990) 1,89-116
11. Thaller, M. Numerische Datenverarbeitung fuer Historiker, Wien, Koeln 1982
12. Маджаров, И. Интернет за персонален компютър. С. 1997
13. Петков, К. Съвременни информационни технологии. Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", С. 1996
14. Базили, К. Виртуалната библиотека. Ф. "Отворено общество", С. 1997
15. Тодоров, Ю. Информационни технологии в образованието. Веда Словена, С. 2000
допълнителна:
1. Swierenga, R.P. Computers and American History, J. of Am. History, 60(1974), 1045-1070
2. Ericson, Ch. Quantitative History, Am. Hist. Review, 80 (1975), 351-365
3. Fogel, R.W. The Limits of Quantitative Methods in History, Am. Hist Review, 80(1975), 325-350
4. Handlin, O. Truth in History, Cambridge, 1981
5. Wehler, H.U. Geschichte und Soziologie, Koeln, 1976
6. Quantitative Methoden in der Soziologie, Berlin, 1970
7. Ehmer, J. EDV fuer Historiker als inhaltsbezogener Projektunterricht. Reflexionen ueber die Praxis der Lehre. In: G. Botz (Hg.) "Qualitaet und Quantitaet", Frankfurt/M. 1988, S. 307-329

Преподавател: доц. д-р Юри Тодоров
 


back