автор: Kалина Атанасова Семова

СУ, Сп. Психология, IV курс, ф.N 21083
 
 


Дидактически тест

по

История


Уводна част:

Като база за констуиране на настоящия тест е използван учебникът “История на България” за гимназиалната степен на общообразувателните и професионалните училища с авторски колектив - Георги Бакалов, Петър Ангелов, Боби Бобев и др., издаден 1993 г. от Булвест 2000.

По-конкретно са включени въпроси върху съдържанието на Дял I от учебника- Българско Средновековие; обхваща се периода VII – XIV век – от създаването на Българската държава до падането й под османска власт.

Цел на теста:

Да се останови общото ниво на усвояване от учениците на учебното съдържание по история на България през Средновековието.
Прави се обективна проверка и оценка на знанията на учениците и уменията им да боравят с тях.
Тестът отговаря на принципите за:


Инструкция:

Времето за попълване на теста е 45 минути.

Тестът съдържа 32 айтема, от които:

За всяко твърдение се избира отговор вярно/ невярно. Пример: Основател на Българската държава е хан Крум.

а). вярно б). невярно

Въпрос, чийто отговор трябва да бъде избран между 3 или 5 предложени. Верният отговор е само един. Пример: Кой основава Българската държава?

а). Аспарух    б). Кардам    в). Крум

Дадени са 2 колони: имена на владетели и исторически събития. Трябва да се свърже всяко име с вярното събитие. Трябва да се подредят в хронологична последователност дадените събития. Ученикът трябва самостоятелно да формулира кратък отговор на зададения въпрос. Въпросите са максимално конкретни и предполагат точен и конкретен отговор от няколко думи.

Пример: Как метафорично се нарича времето на управление на цар Симеон?

Изисква самостоятелен отговор от страна на ученика. Предполага конкретни знания по учебния материал и умения за анализ на историческо събитие.

Отговорите се попълват в бланката за отговори на следния принцип:


Критерии за оценка:

Максималният брой точки, който може да бъде получен е 120 точки.
Оценката на ученика зависи от получения брой точки по следната схема:
Отличен (6) - 99-120 точки ( 90% )
Много добър (5) - 86- 98 точки ( 80% )
Добър (4) - 73- 85 точки ( 70% )
Среден (3) - 60-72 точки ( 60% )
Слаб (2) - под 60 точки (под 50% ) 
 

Въпросник

1. Коя от изброените племенни групи не се причислява към славянските племена?
А). Хуни
Б). Славини
В). Анти
Г). Венеди
Д). Севери

2. Кое от изброените племена е тракийско?
А). Драгувити
Б). Смоляни
В). Милингити
Г). Ваюнити
Д). Беси

3. Към коя езикова и етническа общност принадлежат прабългарите?
А). Угрофинска
Б). Тюркско- алтайска
В). Хунска
Г). Татарска
Д). Индоевропейска

4. Хан Кубрат образува военно-племенния съюз “Велика България” в първата половина на VI век.
А). Вярно
Б). Невярно

5. След разпадането на “Велика България” Хан Аспарух с племето оногондури се заселва в областта Онгъл.
А). Вярно
Б). Невярно

6. През коя година се подписва мирен договор между хан Аспарух и византийския император Константин IV Погонат, с който юридически се признава правото на славяни и прабългари да изградят своя държава България?
А). 650 г.
Б). 678 г.
В). 681 г.
Г). 683 г.
Д). 718 г.

7. Кой български хан воюва срещу император Юстиниан II в битката при Анхиало?
А). Крум
Б). Тервел
В). Телериг
Г). Кардам
Д). Омуртаг

8. Избройте поне 4 български владетели, възкачили се на престола по време на вътрешно- политическата криза през втората половина на VIII век, приключила при хан Телериг.
(работете в бланката за отговори)

9. Хан Крум разгромява византийската армия на император Никифор I Галеник във Върбишкия проход през 811 година.
А). Вярно
Б). Невярно

10. По време на управлението на хан Крум български войски достигат до Константинопол.
А). Вярно
Б). Невярно

11. Кой е най-значителният вътрешно - политически акт на хан Крум?
Отговорете с едно изречение. (работете в бланката за отговори)

12. През коя година хан Омуртаг сключва 30-годишен мирен договор с Византия?
А). 815 г.
Б). 818 г.
В). 821 г.
Г). 824 г.
Д). 829 г.

13. През 865г. княз Борис I извършва Покръстване на българския народ. Кръщението бива извършено от духовниците на:
А). Византия
Б). Немско кралство
В). Рим

14. На Общодържавния събор от 893 г. княз Борис I обявява 3 важни решения. Кои са те?
(работете в бланката за отговори)

15. Напишете имената на тримата Методиеви ученици, които през 886 г. идват в Плиска, като с това поставят началото на старо-българската писменост.
(работете в бланката за отговори)

16. Свържете правилно имената на владетелите със съответстващото им събитие.
Забележка: в дясната колона има 1 излишно събитие, което не се отнася до никой от изброените владетели.
(работете в бланката за отговори)
 
цар Симеон 
цар Борис
Самуил
хан Крум
цар Калоян
А). Покръстването
Б). битка при Ахелой
В). битка при Траянови врата
Г). битка при Клокотница
Д). уния с Римската църква
Е). битка при Върбишкия проход 

17. При кой владетел се появява Богомилството в България?
А). Симеон
Б). Крум
В). Петър
Г). Самуил
Д). Борил

18. Според Богомилското учение човекът е сътворен от:
А). Бога
Б). Сатаната
В). Бога и Сатаната

19. След коя битка, в която българската армия претърпява поражение, император Василий II ослепява 14 000 български войници?
А). с. Ключ
Б). Ахелой
В). Върбишки проход
Г). Траянови врата
Д). Одрин

20. Кога император Василий II завладява Охридското царство на цар Самуил, с което се поставя началото на византийското владичество по българските земи?
А).1123 г.
Б). 989 г.
В). 1097 г.
Г). 1006 г.
Д). 1018 г.

21. Кой ръководи въстанието срещу византийската власт в българските земи през 1040 г.?
А). Ивайло
Б). Константин Бодин
В). Георги Войтех
Г). Петър Делян
Д). братята Петър и Асен

22. Подредете в хронологична последователност въстанията, предвождани от:
(работете в бланката за отговори)
А). Ивайло
Б). Петър Делян
В). Константин Бодин
Г). братята Петър и Асен
Д). Георги Войтех

23. Избройте три столици на Средновековна България.
(работете в бланката за отговори)

24. Опишете накратко историческата роля на въстанието на Асеневци.
(работете в бланката за отговори)

25. През 1205 г. край Одрин цар Калоян воюва срещу армията на Унгарското кралство.
А). Вярно
Б). Невярно

26. При кой от изброените владетели границите на България са опирали на 3 морета?
А). Иван- Асен II
Б). Калоян
В).Борис
Г). Самуил
Д).Крум

27. Свържете правилно имената на владетелите със годините на управлението им.
Забележка: в дясната колона има 1 излишнa двойка години, които не се отнасят за никой от изброените владетели.
(работете в бланката за отговори)
 
 
Борис
Крум
Иван- Асен II
Симеон
Омуртаг
А). 1218-1241
Б). 893-927
В). 852-889
Г). 803- 814
Д). 1207-1218
Е).814-831

28. През 1234 г. цар Иван- Асен II сключва съюз с:
А). Византия
Б). Рим
В). Латинска империя
Г). Никея
Д). Епир

29. Напишете имената на поне трима български владетели, управлявали в периода 1241- 1300 г. (времето след цар Иван- Асен II ; татарската хегемония в България)
(работете в бланката за отговори)

30. Османското владичество в българските земи започва с падането на последното българско царство- Видинското. Кой е неговият владетел по това време?
А). Михаил III Шишман
Б). Теодор Светослав
В). Иван Шишман
Г). Иван Срацимир
Д). Иван Александър

31. През коя година Османската империя покорява изцяло българската държава?
А).1389 г.
Б). 1396 г.
В). 1293 г.
Г). 1367 г.
Д). 1398 г.

32. Подредете в хронологична последователност следните събития:
(работете в бланката за отговори)
А). Покръстване на българите
Б). Битка при Ахелой
В). Битка при Клокотница
Г). поява на Богомилството
Д). управление на цар Самуил


Ключ на правилните отговори и брой точки:

№ на айтем
Верен отговор
Брой точки
1
А).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
2
Д).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 тточки- грешен отговор
3
Б).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
4
Б).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
5
А).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
6
В).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
7
Б).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
8
Кормисош, Винех, Телец, Сабин, Умор, Токту, Паган 8 точки- за 4 правилни имена
6 точки- за 3 правилни имена
4 точки- за 2 правилни имена
2 точки- за 1 правилно име
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- за грешни имена 
9
А).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
10
А).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
11
Първо българско законодателство 2 точки- за верен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- за грешен отговор
12
А).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
13
А).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
14
-посочва Симеон за свой приемник

-обявява Велики Преслав за столица на България

-обявява славянобългарския език за църковен и държавен

6 точки- за 3 верни отговора
4 точки- за 2 верни отговора
2 точки- за 1 верен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- за изцяло грешен отговор
15
Наум, Климент, Ангеларий
6 точки- за 3 правилни имена
4 точки- за 2 правилни имена
2 точки- за 1 правилно име
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- за грешни имена 
16
Симеон- Б). (Ахелой)
Борис - А). (Покръстване)
Самуил-В). (Траянови врата)
Крум - Е). (Върбишки проход)
Калоян- Д). (Уния с Рим)
10 точки- за 5 верни съпоставяния
8 точки- за 4 верни съпоставяния 
6 точки- за 3 верни съпоставяния 
4 точки- за 2 верни съпоставяния
2 точки- за 1 вярно съпоставяне
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- нито едно вярно съпоставяне
17
В).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
18
В).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
19
А).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
20
Д).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
21
Г).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
22
Б)., Д)., В)., Г)., А).
10 точки- 5 съвпадения с ключа
6 точки- 3 съвпадения с ключа
4 точки- 2 съвпадения с ключа
2 точки- 1 съвпадение с ключа
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- нито едно съвпадение 
23
Плиска, Велики Преслав, Търново 6 точки- за 3 правилни имена
4 точки- за 2 правилни имена
2 точки- за 1 правилно име
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- за грешни имена 
24
Довежда до възстановяване на държавната независимост на България от византийската власт 4 точки- верен отговор
2 точки- частично верен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
25
Б).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
26
А).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
27
Борис- В). (852-889)

Крум- Г). (803-814)

Иван- Асен II- А). (1218-1241)

Симеон- Б). (893-927)

Омуртаг- Е). (814-831)

10 точки- за 5 верни съпоставяния
8 точки- за 4 верни съпоставяния 
6 точки- за 3 верни съпоставяния 
4 точки- за 2 верни съпоставяния
2 точки- за 1 вярно съпоставяне
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- нито едно вярно съпоставяне
28
Г).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
29
Коломан I Асен, Михаил II Асен, Константин Асен, Ивайло, Георги Тертер, Смилец 6 точки- за 3 правилни имена
4 точки- за 2 правилни имена
2 точки- за 1 правилно име
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- за грешни имена 
30
Г).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
31
Б).
2 точки- правилен отговор
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- грешен отговор
32
А)., Б)., Г)., Д)., В).
10 точки- 5 съвпадения с ключа
6 точки- 3 съвпадения с ключа
4 точки- 2 съвпадения с ключа
2 точки- 1 съвпадение с ключа
1 точка- непопълнен отговор
0 точки- нито едно съвпадение 


Двумерна матрица на Тайлър

Учебно съдържание
Усвояване и приложение на факти
Извеждане на взаимовръзки
Умения за анализ
1. Образуване и укрепване на Българската държава. 

( VII – VIII век)

Айтем № 1
Айтем № 2
Айтем № 3
Айтем № 4
Айтем № 5
Айтем № 6
Айтем № 7
Айтем № 8
Айтем № 1
Айтем № 2
Айтем № 7
Айтем № 8
 
2. Българската държава през първата половина на IX век. Айтем № 9
Айтем № 10
Айтем № 12
Айтем № 11
Айтем № 12
Айтем № 16
Айтем № 27
Айтем № 11
3. Християнизация на Българската държава.
Старославянска писменост.
Княз Борис.
Айтем № 13
Айтем № 14
Айтем № 15
Айтем № 13
Айтем № 16
Айтем № 27
Айтем № 32
 
4. Управление на цар Симеон. Айтем № 16 Айтем № 16

Айтем № 27

Айтем № 32

 
5. Богомилство Айтем № 17
Айтем № 18
Айтем № 32  
6. Политически упадък на България и завладяването й от Византия.
Въстания за независимост.
Айтем № 19
Айтем № 20
Айтем № 21
Айтем № 23 
Айтем № 16
Айтем № 19
Айтем № 20
Айтем № 22
Айтем № 32
Айтем № 24
7. България при цар Калоян Айтем № 16
Айтем № 25
Айтем № 16  
8. България при цар Иван Асен II Айтем № 26
Айтем № 28
Айтем № 26
Айтем № 27
Айтем № 28
Айтем № 32
 
9. България при приемниците на цар Иван Асен II Айтем № 29    
10. България в навечерието на османското завоевание и падането и под османска власт  Айтем № 30
Айтем № 31
Айтем № 30   


Бланка за отговор

Име на ученика:_______________________________

1).__
2).__
3).__
4).__
5).__
6).__
7).__
8).__

1._________

2._________

3._________

4._________


9). __
10).__
11).______________________________
12).__
13).__
14).

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________


15).

1._____________

2._____________

3._____________


16). Срещу името на всеки владетел впишете буквата, отговаряща на съответното събитие

Симеон- ____

Борис - _____

Самуил- ____

Крум - _____

Калоян- ____


17). __
18). __
19). __
20). __
21). __
22).

1
2.
3.
4.
5.


23).

1._____________

2._____________

3._____________


24).  __________________________________________________

        __________________________________________________

25). __
26). __
27). Срещу името на всеки владетел впишете буквата, отговаряща на годините на управлението му
 

Борис - ____

Крум - _____

Иван- Асен II - ____

Симеон - ___

Омуртаг-  ___


28). __
29).

1.______________

2.______________

3.______________


30). __
31). __
32).

1.
2.
3.
4.
5.

back